Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Výrobcovia

Latest posts

Obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára kúpnu zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového formulára Všetky povinné položky označené *. Ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od vytvorenia objednávky dvomi spôsobmi:

- e-mailom na info@najhracky.sk alebo

- telefonicky na čísle telefónu: 0905 592 552.


2. SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA TOVARU

V našom internetovom obchode www.najhracky.sk Vám ponúkame nasledovné spôsoby objednávania tovaru:

- Objednávanie tovaru elektronickou formou (cez internet) po odoslaní objednávky

- Objednávanie tovaru telefonicky na č. telefónu: 0905 592 552

- Objednávanie tovaru e-mailom na: info@najhracky.sk


3. ZMLUVNÉ STRANY

„Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom. „Predávajúcim" sa rozumie spoločnosť STOCI s.r.o., Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, IČO:44 418 957, IČ DPH: SK2022696819.

Pre účely zákona č. 108/2000 Z.z. sa spotrebiteľom chápe fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu, nie za účelom vykonávania zamestnávania, povolania a podnikania.

4. DODACIE PODMIENKY

Dôležité upozornenie!!!

Zásielky, pri ktorých je celková suma objednaného tovaru nižšia ako samotné náklady na doručenie, odosielame výlučne so spôsobom platby vopred prevodom na náš účet! Ďakujeme za porozumenie.


Zásielky sú odosielané kupujúcemu:

- od 1-5 pracovných dní (v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade) odo dňa prijatia objednávky v prípade doručenia GLS kuriérom na DOBIERKU

- najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania fakturovanej čiastky na náš bankový účet v prípade platby PREVODOM.

Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení oprávnený objednaný tovar predať inému záujemcovi. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!

V prípade, že si zákazník odoslanú zásielku odmietne prevziať od kuriérskeho doručovateľa bez toho, že by o tomto vopred informoval predávajúceho, alebo nestornoval objednávku pred jej odoslaním, predávajúci si vyhradzuje právo na uplatnenie nákladov súvisiacich so zaslaním objednaného tovaru zákazníkovi a jeho spätným doručením na adresu predávajúceho. Náklady vo výške sumy za doručenie zásielky budú zákazníkovi vyfakturované a faktúra bude následne zaslaná zákazníkovi na okamžitú úhradu.


5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie o spracovávaní objednávky. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.

Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

- Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne sumu 500 € (15063,- Sk)- má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu

- Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Slovenskej Sporitel'ni: 0412182760/0900.

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho­. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu

- Platba priamym vkladom v Slovenskej Sporitel'ni na č.účtu: 0412182760/0900.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20% DPH.


6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja, t.j. dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Postup pri reklamácii:
1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu porušenia obalu neprihliadne. Kupujúci pri uplatnení nároku na reklamáciu odovzdá reklamovaný tovar predávajúcemu (v prípade, že sa tovar skladá z viacerých častí, je kupujúci povinný predložiť všetky komponenty, z ktorých sa produkt skladá).

2. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu, spolu s reklamovaným tovarom, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. V prípade výmeny musí byť reklamovaný tovar odoslaný predávajúcemu späť v originálnom a najmä nepoškodenom balení, tak aby bol spôsobilý na ďalší predaj a zachoval si charakter "nového tovaru", preto je potrebné ho pred odoslaním bezpečne zabaliť tak, aby bol po obdržaní spôsobilý na ďalší predaj. Ak tovar tieto podmienky nespĺňa (došlo k poškodeniu obalu tovaru, prípadne neboli vrátené všetky časti, ktoré má produkt obsahovať), vyhradzujeme si právo reklamáciu zamietnuť.
Taktiež v prípade plánovaného vrátenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku má kupujúci minimálnu povinnosť o tomto zámere vopred informovať predávajúceho (zásielky, ktoré nám budú doručené bez akéhokoľvek avíza vopred, nemusia byť prevzaté).

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:
· mechanickým poškodením,

· neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,

· nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania

· v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,

· prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

5. Zod­povednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

6.Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci.

7. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať telefonicky, písomne, alebo formou e-mailu okamžite po prevzatí tovaru.

8. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

9. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

10. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho: STOCI s.r.o., Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica. Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu ( * Vaše identifikačné a kontaktné údaje). Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Všetky poskytnuté osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.