Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Výrobcovia

Podmienky spracúvania osobných údajov


Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod Najhracky.sk vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky, aby bezpečne chránil vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené na realizáciu vašej objednávky, resp. ktoré ste internetovému obchodu poskytli na marketingové účely.

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov Vás informujú najmä o tom, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame, akým spôsobom a za akým účelom. Vo všeobecných informáciách o ochrane osobných údajov sa tiež dozviete, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, a možnosti, akými si tieto môžete uplatniť. Za súčasť všeobecných informácii o ochrane osobných údajov sa považuje aj článok 9 všeobecných obchodných podmienok.

Osobné údaje, ktoré poskytujete pri návšteve webovej stránky www.najhracky.sk sú spracúvané obchodnou spoločnosťou STOCI, s.r.o., so sídlom Angyalova 465/83,
967 01 Kremnica, IČO: 44 418 957, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 15524/S, (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“ alebo len ako „my“).

V prípade, že máte otázky, podnety alebo žiadosti týkajúce sa Vašich osobných údajov, alebo v prípade, že by ste v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov chceli podať sťažnosť, tieto môžete adresovať na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

kontaktné údaje:

e-mail: info@najhracky.sk

Mobil: +421 905592552 

Spoločnosť STOCI, s.r.o. môže v súvislosti so svojou činnosťou poskytnúť Vaše osobné údaje externým dopravcom, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, externej účtovnej kancelárii za účelom plnenia povinností Spoločnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež externým subjektom vďaka ktorým môžeme spracovať platby vykonané za zakúpený tovar. Do styku s Vašimi osobnými údajmi sa tiež dostávajú naši externí programátori, ktorí pracujú na funkčnosti a vzhľade našej internetovej stránky, spolupracujúca reklamná agentúra, ktorá zabezpečuje, aby ste boli informovaný o všetkých novinkách týkajúcich sa nášho obchodu, ako aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje správny chod a servis našich serverov. Do styku s Vašimi osobnými údajmi môžu tiež dôjsť rôzne štátne orgány pri plnení našich povinností, chránení našich, resp. aj Vašich práv a oprávnených záujmov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.najhracky.sk, osobné údaje klientov/zákazníkov spracúva v informačných systémoch, ktorých bezpečnosť a správnosť je pre Spoločnosť prioritou. Informácie o zákazníkoch sú spracúvané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

K vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné.

 • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám. Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
 • Pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o  správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi a ohľadne Vami poskytnutými osobnými údajmi sú viazaní mlčanlivosťou.
 • Pri nákupe na www.najhracky.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje môžete zadať pri objednávke jednorázovo.
 • V súvislosti s Vašou objednávkou od Vás získavame iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie)
 • Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu poskytnuté za účelom vybavenia objednávky nepoužívame na marketingové účely, kontaktujeme vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili. Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť tiež zaslané informácie o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.
 • Bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu Vám nebudeme zasielať vybrané e-maily týkajúce sa propagácie našej Spoločnosti, informácie o aktuálnych ponukách produktov v našom obchode, ako ani iné reklamné e-maily (newsletter).

Bezpečná platba prostredníctvom inernetbankingu

 • Pri platbe pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach platobnej brány.
 • Neprichádzame do styku s vašimi citlivými platobnými údajmi, prostredníctvom e-mailu alebo SMS sa dozvieme len, či vaša transakcia bola úspešná alebo neúspešná.

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

9.1 Spracúvanie na základe plnenia zmluvy

V prípade, že ste sa rozhodli zakúpiť tovar na e-shope Spoločnosti a ste fyzickou osobou, spracúvame o Vás osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, prípadne aj iná adresa ak si svoj tovar zákazník praje doručiť na inú adresu ako je adresa jeho trvalého pobytu, číslo telefónu, e-mailová adresa a informácie o zakúpenom tovare.

V prípade, že tovar nakupujete ako spoločnosť, spracúvame údaje o kontaktnej osobe na túto spoločnosť v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa.

Účelom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

Poskytnutie osobných údajov Spoločnosti je dobrovoľné a slúži na účel splnenia povinností Spoločnosti, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie ohľadne objednávky. Bez poskytnutia uvedených osobných údajov by sme nemohli riadne plniť zmluvu, na základe čoho by nebolo možné ju s Vami ani uzavrieť.

Na základe vyššie uvedeného Vám týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“ alebo „Zákon o ochrane osobných údajov“) bude Spoločnosť v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Spoločnosťou v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov.

9.2 Spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely vedenia vernostných programov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách, ale len s Vašim predchádzajúcim súhlasom v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel môžete prejaviť zaškrtnutím políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.najhracky.sk alebo iným vhodným aktívnym spôsobom adresovaným Spoločnosti.

V prípade zaškrtnutia príslušného políčka pred odoslaním objednávky, a teda vyjadrením Vášho súhlasu v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, súhlasíte, aby sme spracúvali a uschovávali Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • meno, priezvisko a e-mailová adresa,

ktoré sú potrebné pri našej činnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, a aby sme Vaše osobné údaje mohli spracovávať vo svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného, a teda za účelom registrovania sa vo vernostnom programe Spoločnosti, alebo za účelom realizovania marketingových aktivít, tieto údaje uchováme po dobu 3 rokov, resp. na kratšiu dobu v prípade uplatnenia niektorého z Vašich práv uvedených v ods. 9.3 alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu.

V prípade, že uplatníte jedno z Vašich práv uvedených nižšie, alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Spoločnosti, Vaše osobné údaje budú bezodkladne a nenávratne zlikvidované technickým spôsobom, resp. skartáciou alebo spálením.

9.2.1 Pri objednávke môžete vyjadriť svoj súhlas aj so spracovaním osobných údajov za účelom skvalitňovania našich služieb na základe hodnotení našich zákazníkov, pričom toto je vykonávané prostredníctvom obchodnej spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, prevádzkovateľ internetovej stránky www.heureka.sk-cz. Za týmto účelom poskytujeme spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a údaje o Vami zakúpenom tovare. Uvedené osobné údaje sú spracúvané len na nevyhnutnú dobu a to do dokončenia hodnotenia nákupu, prípadne po dobu 1 roka, ak osoba dané hodnotenie nevykoná. V prípade neudelenia súhlasu na tento účel nebudú osobné údaje predmetnej spoločnosti poskytnuté.

9.2.2 V prípade uskutočnenia súťaže, môžeme od Vás požadovať udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom Vašej účasti vo vyhlásenej súťaži.

V prípade, že nám udelíte vyššie uvedený súhlas, na základe tohto o Vás môžeme spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (príp. iná uvedená adresa Vášho bydliska), e-mailová adresa, tel. číslo, obrazové a obrazovo – zvukové záznamy, a to za účelom výberu výhercu na základe náhodného alebo priameho výberu (spôsob výberu výhercu bude upravený v podmienkach vyhlásenej súťaže), kontaktovania a odovzdania výhry výhercovi.

Vyššie uvedené osobné údaje sú nami spracúvané len po dobu trvania súťaže a po jej skončení sú nenávratne likvidované.  

9.2.3 Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom webovej stránky www.najhracky.sk, prípadne písomne, elektronicky alebo osobne priamo u nás.

9.3 Používanie súborov cookies

Pri návšteve našej webovej stránky sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu...) ukladajú malé súbory „cookies“, ktoré sú následne z našej strany čítané. Nami využívané cookies slúžia na zlepšenie Vášho zážitku pri prehliadaní našej stránky od okamihu Vašej návštevy až po jej ukončenie. Po zatvorení našej stránky sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré vo Vašom zariadení ostanú a aktivujú sa vždy keď našu stránku navštívite po dobu 7 dní

Cookies, ktoré používame nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás pri Vašej nasledujúcej návšteve, aby sme pre Vás mohli zobrazovať webovú stránku vyhovujúcu Vášmu zariadeniu, aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať pri každej návšteve našej stránky
 • aby sme mohli zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti našej webovej stránky
 • aby sme mohli sledovať návštevnosť nášho webu, prehliadanie jednotlivých produktov, prípadne aby sme mohli zisťovať účinnosť našich reklám, prostredníctvom ktorých ste sa na našu stránku dostali; uvedené sledovanie vykonávame prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Vyššie uvedené súbory cookies sú nevyhnutné pre riadne fungovanie našej webovej stránky, prípadne pre naše informácie o účinnosti reklám. V súvislosti s uvedenými súbormi cookies o Vás nespracúvame žiadne osobné údaje. Vypnutie uvedených cookies vo Vašom internetovom prehliadači môže spôsobiť nesprávne fungovanie a zobrazovanie našej webovej stránky.

Do Vášho zariadenia ukladáme taktiež súbory cookies, ktoré nám umožňujú zbierať informácie o Vašich predošlých nákupoch, prípade prezeraných produktoch, na základe čoho Vám môžeme ponúknuť tovar, o ktorý predpokladáme, že by ste mohli mať záujem. Údaje o Vašich nákupoch a prezeraných produktoch sú anonymizované a k nám sa nedostávajú v spojení s Vašou osobou. Tieto súbory cookies sú spracúvané po dobu 7 dní

Naša webová stránka využíva taktiež súbory cookies, ktoré zabezpečujú možnosť Vášho prihlásenie cez sociálne siete Facebook, prípadne Google, a ďalšie funkcie zabezpečované týmito sociálnymi sieťami. Vyššie uvedeným sociálnym sieťam však nami získané osobné údaje neposkytujeme ani nijakým spôsobom nesprístupňujeme, Vaše prihlásenie cez sociálne siete je dobrovoľné a ochrana osobných údajov sa spravuje pravidlami spoločností prevádzkujúcich tieto siete.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami zodpovednosť nenesieme.

Svoj súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať alebo opätovne udeliť prostredníctvom sekcie na našej webovej stránke s názvom „Nastavenie súborov cookies“.

Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies Váš súhlas s používaním súborov cookies zaniká.

Ak neudelíte súhlas na používanie cookies, tieto z našej strany nebudú používané. Neudelenie tohto súhlasu však môže zhoršiť Váš zážitok pri prezeraní našej webovej stránky, prípadne pri odporúčaní relevantných produktov.

Vo vašom prehliadači môžete nastaviť, aby tento odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Vo vašom prehliadači môžete tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené. Berte prosím na vedomie, že vymazaním cookies niektoré funkcie a časti našej webstránky nemusia fungovať správne.

9.4 Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, ste oprávnený si u nás, okrem iného, uplatniť najmä tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby spracovávaným Spoločnosťou, a teda právo od Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či Spoločnosť osobné údaje o dotknutej osobe spracúva alebo nie.

V prípade, že osobné údaje dotknutej osoby sú Spoločnosťou spracúvané, táto dotknutej osobe vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov,  informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Spoločnosť účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 • Právo na opravu osobných údajov, a teda právo, aby Spoločnosť opravila osobné údaje osoby, ktorá o to požiada, prípadne aby tieto osobné údaje doplnila. Toto právo môže dotknutá osoba realizovať  aj prostredníctvom webovej stránky e-shopu www.najhracky.sk, a to v zákazníckej sekcii ihneď po prihlásení.
 • Právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré sú Spoločnosťou spracúvané, a to najmä v prípade, že
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 6,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 • Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov a to najmä v prípadoch, ak:
 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 9.4 uvedeného, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Spoločnosť nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov.

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

 

 • Právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Spoločnosti, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 • Právo odvolať svoj súhlas.  V súvislosti s udelením Vášho súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje o Vás spracúvané na základe udeleného súhlasu.

Svoj súhlas môžete odvolá kontaktovaním Spoločnosti so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom, prípadne kontaktovaním zodpovednej osoby, ak táto bola určená. (kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ak bola určená, nájdete na webovej stránke Spoločnosti, v oddelení „Ochrana osobných údajov“).

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá v rozsahu spracúvania pred odvolaním tohto súhlasu.

 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

9.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Na základe bezplatného písomného podania máte tiež právo u Spoločnosti namietať spracúvanie osobných údajov, ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe zákona (tj. bez súhlasu), a takéto spracúvanie považujete za obmedzujúce vo Vašich právach alebo zasahujúce do Vašich práv.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na základe:

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Spoločnosti,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ namietate spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu b) tohto odseku, Vaše osobné údaje Spoločnosť nemôže ďalej spracúvať.

Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

U Spoločnosti máte tiež právo kedykoľvek namietať rozhodnutie Spoločnosti, ktoré má právne účinky dotýkajúce sa Vašej osoby, alebo Vás významne ovplyvňuje, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná takejto žiadosti vyhovieť, a to neautomatizovaným spôsobom, t.z. rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak je automatizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak ste na automatizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.

9.6 V prípade, že si uplatníte niektoré z práv uvedených v ods. 9.4 alebo 9.5, Spoločnosť Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe Vami uplatnených práv. Spoločnosť Vám podľa predchádzajúcej vety poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia informácie o uplatnení práva. V prípade, že Vám Spoločnosť nemôže zabezpečiť poskytnutie informácii v uvedenej lehote, budete informovaný o predĺžení lehoty, a to maximálne o dva mesiace (aj opakovane) spolu s odôvodnením.

Poskytnutie informácii pri uplatnení si práva podľa vyššie uvedeného je bezplatné. V prípade, že je uplatnené právo zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, Spoločnosť môže od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok, resp. odmietnuť konať v súvislosti s uplatneným právom.

9.7 Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ust. § 7 Zákona o ochrane osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v bode 9.1 a 9.2 týchto podmienok a budú sa spracúvať len spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané.

9.8 Spoločnosť vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 Zákona o ochrane osobných údajov bude osobné údaje spracúvať len zákonným spôsobom, v súlade s dobrými mravmi tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.9 Spracúvanie Vašich osobných údajov mimo Spoločnosti.

Po poskytnutí Vašich osobných údajov Spoločnosti môžu byť tieto následne spracúvané spoločnosťami:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO: 36 624 942 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9084/S


Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Heureka Shopping s.r.o

Sídlo: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,

IČO: 023 87 727, spisová značka C 218977, vedená na Mestskom súde v Prahe